Beleidsplan en doelstelling

Met dit beleidsplan wordt inzicht gegeven op de wijze waarop de Stichting Friendship haar werk zal uitvoeren teneinde haar doelstelling te bereiken.

Zoals ook in de oprichtingsakte staat heeft deze stichting als doel:

  1. a) Het ledigen van de noden van mensen, kinderen en dieren in zijn algemeenheid door bij te dragen aan de verbetering van het algemeen nut en welzijn van mens, kind en dier, alles in de meest ruime zin;
    b) Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het toekennen van financiële bijdragen aan, dan wel het anderszins financieel ondersteunen van organisaties en personen, die zich plaatselijk, regionaal, nationaal en internationaal, al dan niet rechtstreeks, inzetten voor de doelstellingen van de Stichting.

  3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

  4. De Stichting is onafhankelijk ten opzichte van haar donateurs en/of haar begunstigden.

  5. Reglementen
    Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) uitleg behoeft. Deze reglementen zullen uiteraard niet in strijd zijn met de wet of de statuten. Het bestuur is bevoegd in de opgestelde reglementen wijzigingen aan te brengen of deze te beëindigen, maar deze vaststellingen, wijzigingen en beëindigingen van de reglementen zijn de bepalingen zoals genoemd in artikel 11 lid 1 van de statuten van toepassing.